Privacy

Privacystatement 1nP

Als BIG geregistreerd GZ-psycholoog heb ik een beroepsgeheim. Dat betekent dat vertrouwelijke informatie, voor zover van belang, alleen gerapporteerd mag worden aan derden (zoals de huisarts) met jouw toestemming. 

Voor cliënten die bij ‘de Gelder GZ psycholoog’ een behandeling volgen binnen de Basis of Specialistische GGZ, is het privacystatement van 1nP van toepassing. In het privacystatement staat beschreven hoe je privacy gewaarborgd wordt.

Ga naar privacystatement 1nP

Voor cliënten die niet zijn ingeschreven bij 1nP is het onderstaande privacystatement van toepassing.

 

 
Privacystatement de Gelder GZ Psycholoog

Als eigenaar van praktijk ‘de Gelder GZ psycholoog’, gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69465606, hecht ik belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe ‘de Gelder GZ psycholoog’ met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

 1. Toepassing 

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie ‘de Gelder GZ psycholoog’ persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van ‘de Gelder GZ psycholoog’;
 3. bezoekers van www.degelder-GZ psycholoog.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van ‘de Gelder GZ psycholoog’;
 5. alle overige personen die met ‘de Gelder GZ psycholoog’ contact opnemen of van wie ‘de Gelder GZ psycholoog’ persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Praktijk ‘de Gelder GZ psycholoog’ verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van ‘de Gelder GZ psycholoog’ zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. is verkregen tijdens eventuele video-opnames tijdens sessies, of bij eventuele toepassingen voor e-health.

 

 1. Doeleinden verwerking

Praktijk ‘de Gelder GZ psycholoog’ verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een (geneeskundige) behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.degelder-GZpsycholoog.nl;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

 

 1. Rechtsgrond

Praktijk ‘de Gelder GZ psycholoog’ verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een (geneeskundige) behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 1. Verwerkers

Praktijk ‘de Gelder GZ psycholoog’ kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van ‘de Gelder GZ psycholoog’ persoonsgegevens verwerken. Praktijk ‘de Gelder GZ psycholoog’ sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Praktijk ‘de Gelder GZ psycholoog’ deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk ‘de Gelder GZ psycholoog’ deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

 1. Doorgifte buiten de EER

Praktijk ‘de Gelder GZ psycholoog’ geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt praktijk ‘de Gelder GZ psycholoog’ ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Bewaren van gegevens

Praktijk ‘de Gelder GZ psycholoog’ bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk ‘de Gelder GZ psycholoog’ hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst (vanaf 1 januari 2020 is dit 20 jaar);
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

 1. Wijzigingen privacystatement

Praktijk ‘de Gelder GZ psycholoog’ kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van praktijk ‘de Gelder GZ psycholoog’ gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht praktijk ‘de Gelder GZ psycholoog’ te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met praktijk ‘de Gelder GZ psycholoog’ door een e-mailbericht te sturen naar contact@degelder-gzpsycholoog.nl.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop praktijk ‘de Gelder GZ psycholoog’ persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met praktijk ‘de Gelder GZ psycholoog’ door een e-mailbericht te sturen naar contact@degelder-gzpsycholoog.nl

Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

KWALITEIT & AFSPRAKEN

Tarieven

Privacy

Kwaliteitsstatuut

Klachtenregeling

Rechten en plichten

Contact en bereikbaarheid